Халид
Хамза
Ханнес
Ханс
Харальд
Харисим
Харитон
Харитоний
Харлампий
Харрисон
Хасан
Хетаг
Хлодвиг
Хосе
Хрисанф
Хрисогон
Хрисотель
Христиан
Христофор
Хуан
Худион
Хьюго